Kontrolfunktioner

Resurs Banks bestyrelse har det yderste ansvar for bankens risikohåndtering og skal herigennem sikre en tilfredsstillende intern kontrol. Bestyrelsen vælger til dette formål funktioner for Risikokontrol, Compliance og Intern revision.

Risikokontrol

Den ansvarlige for funktionen Risikokontrol udpeges af bestyrelsen og svarer direkte til AD. Risikokontrol-funktionen er uafhængig af og selvstændig fra den operative virksomhed.

Opgaven omfatter blandt andet analyser af, hvilke risici der er forbundet med virksomheden, samt hvordan risikofaktorer håndteres i den løbende drift.

Bestyrelsen fastsætter årligt en undersøgelse på baggrund af en risikoanalyse. Funktionen for Risikokontrol rapporterer sin bedømmelse af virksomhedens risici til bestyrelsen mindst én gang i kvartalet, mundtligt og skriftligt.

ComplianceCompliance

Compliance

Den ansvarlige for funktionen Compliance udpeges af bestyrelsen og svarer direkte til AD. Compliance-funktionen er uafhængig af og selvstændig fra den operative virksomhed.

Compliance er ansvarlig for, at den myndighedsgodkendte virksomhed drives i overensstemmelse med de gældende regler. Man giver råd og support til bankens medarbejdere og bestyrelse i forhold til de love, forordninger og interne regler, som regulerer den myndighedsgodkendte virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter årligt en plan, der bygger på en risikoanalyse. Den ansvarlige for Compliance-funktionen rapporterer sine bedømmelser og iagttagelser til bestyrelsen, mundtligt og skriftligt.

Intern revision

Funktionen for den interne revision vælges af og svarer direkte til bestyrelsen. Internrevisionen er uafhængig af og selvstændig fra den operative virksomhed.

En vigtig del af den interne revisionens opgave er, at gennemgå og vurdere funktionen for Risikokontrol og Compliance samt virksomhedens risikohåndtering.

Den interne revision gennemføres i overensstemmelse med bestyrelsens årligt fastlagt revisionsplan. Planens formål er at beskrive den interne revisionens indretning og indsatser i forbindelse med præciserede risikoområder. Disse risikoområder bygger på en risikoanalyse. Den interne revision skal mindst én gang årligt rapportere til bestyrelsen og moderselskabets Corporate Governance Commitee.