Forsikringsformidling

Resurs Bank AB (org.nr. 516401-0208) er registreret hos Bolagsverket, som er tilknyttet forsikringsformidler til Solid Forsikringsaktieselskab. Resurs Bank formidler forsikringer med Solid Forsikringsaktieselskab som forsikringsgiver.

Information om Solid Forsikringsaktieselskab:

Solid Försäkring

Org.nummer: 516401-8482

Adress: Box 220 68

SE-250 22 Helsingborg

Sverige

Telefon: +46 (0)42-38 21 00

Resurs Banks registrering kan kontrolleres hos Bolagsverket:

Bolagsverket

SE-851 81 Sundsvall

Sverige

Telefon: +46 (0)60-18 40 00

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Hjemmeside: www.bolagsverket.se

Registreringen knytter sig til skadeforsikringsklasse 1, 2 og 16.

På opfordring oplyser Solid Forsikringsaktieselskab, om en ansat hos Resurs Bank har ret til at formidle forsikringer, og om denne ret er begrænset til en bestemt gruppe af forsikringsklasser.

Kvalificeret deltagelse

Resurs Bank har ingen kvalificeret deltagelse i Solid Forsikring, og Solid Forsikring har ingen kvalificeret deltagelse i Resurs Bank. Solid Forsikring moderselskab Resurs Holding AB har en kvalificeret deltagelse i Resurs Bank.

Kompensation for formidling

Resurs Bank bliver kompenseret for formidlingen af administrationen, af forsikringerne fra Solid Forsikring. Kompensationen består af to dele. Den første del er en provision, som udgør 40% af præmien. Den anden del af kompensationen til Resurs Bank bestemmes af en eventuel gevinst, som er et resultat af disse forsikringer. Gevinsten beregnes ud fra summen af indtjente præmier efter afdrag for provision, og blandt andet omkostninger for administration og skaderegulering, udbetalinger for skadekompensation m.m. Forelægger der en gevinst, har Resurs Bank ret til 80% af denne.

Solid Forsikring har ansvar for en ren formueskade

Solid Forsikringer ansvarlig for ren formueskade, som rammer en kunde, en forsikringsgiver eller nogen, som afleder sin ret fra kunden, som følge af at Resurs Bank forsætligt eller uagtsomt har forsømt sine forpligtelser i henhold til kap. 5 § 4 i loven (2005:405) om forsikringsformidling.

Fortrydelseret

Når en kunde tegner en forsikringsaftale via eksempelvis telefon, internet eller post, har vedkommende i henhold til den såkaldte fjernsalgslov ret til at fortryde denne inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen gælder fra den dag, hvor forsikringsaftalen indgås. Skulle forsikringstageren først modtage en del af informationen eller forsikringsvilkårerne på et senere tidspunkt, gælder fortrydelsesfristen i stedet fra den dag, hvor forsikringstageren bliver bekendt med disse.

Vil man som kunde gøre brug af sin fortrydelsesret, skal man kontakte os på telefon 0771-11 22 33 eller skriftligt til:

Resurs Bank AB Box 222 09 SE-250 24 Helsingborg, Sverige

Har forsikringstageren eventuelt betalt en forsikringspræmie, tilbagebetales pengene inden for 30 dage, dog med et fradrag for den periode, hvor forsikringen har været gyldig. Er der ikke betalt nogen forsikringspræmie, kan det i stedet kræves, at forsikringstageren skal betale for den tid, hvor forsikringen har været gyldig.

Klager

Er du utilfreds med Resurs Banks forsikringsformidling, kan du henvende dig til den medarbejder, som har formidlet forsikringen, eller til den klageansvarlige i banken.

Kontakt den klageansvarlige via e-mail klagedk@resurs.dk eller send klagen til:

Klageansvarlig Resurs Bank AB Box 222 09 SE-250 24 Helsingborg, Sverige

Du kan også henvende dig til Forbrugerklagenævnet eller en domstol for at få afprøvet din sag.

Vejledning kan også fås af:

  • Konsumenternas Bank- og Finansbyrå
  • Konsumenternas Forsikringsbyrå
  • Forbrugervejledningen i din kommune